Sjukvårdssverige

Svenska sjukvårdssystemet

Om du är på väg till Sverige när som helst snart är det några saker du måste veta om svensk sjukvård. Landets sjukvårdsanläggningar och resurser är främst centrerade kring begreppet hållbarhet och lika tillgång för alla.

Landets sjukvårdssystem är utestående och vanligtvis rankas bra på grund av dess livskraftiga och prisvärda politik. Här är en kort inblick i några viktiga aspekter av det svenska sjukvården.

Ett decentraliserat system

Sjukvården i Sverige är en decentraliserad domän i administrativa frågor. Med andra ord hanteras det av lokala och regionala råd. Resurser tilldelas varje område eller distrikt baserat på dess demografi och epidemiologi.

Den svenska vårdavdelningen är uppdelad i 290 kommuner och 21 landsting. Deras representanter väljs vart fjärde år av de boende som bor i respektive område. Den svenska regeringen fastställer hälsoriktlinjer och policyer som är avsedda att följas av varje lokalt hälsoråd.

Det decentraliserade sjukvårdssystemet gör det lättare att köra drift och analysera eventuella läckor och fel i systemet. Genom att välja sina representanter spelar lokalbefolkningen en aktiv roll i effektiviteten och förbättringen av sin vård

Skattefinansierad

De skandinaviska länderna är kända för och ofta kritiserade för att samla in rejäl summa av skatter. Som en del av sin decentraliserade verksamhet har de svenska medborgarna och skattebetalarna också ett decentraliserat skattesystem. Svensk sjukvård finansieras också av skattebetalarnas pengar i stor utsträckning. De Sveriges råd för teknikbedömning inom hälso- och sjukvården ansvarar för att hantera ekonomin och förbättra systemets effektivitet.

Sverige följer ett progressivt skattesystem, vilket innebär att de rikas skatter används för att finansiera sjukvården. Samtidigt kan arbetarklassen arbeta för att förbättra sin levnadsstandard utan att behöva oroa sig för höga skatter. Detta skapar en balans mellan rollerna för båda samhällsklasserna.

Andelen sjukvård i Sveriges totala BNP är 11% årligen. Skattebetalningsprocessen administreras och övervakas också av landstingen. Sammantaget täcks 90% av landets totala sjukvårdskostnader med skatter. Endast cirka 10-12% av vården omfattas av privata sjukhus och allmänläkare.

Patientavgifter

I Sverige:

  • Sjukvården är universell och tillgängligt för alla.
  • Den genomsnittliga sjukhusvistelsen är högst 100 kr/dag.
  • Du kan få subventionerad tandvård tills du är 23 år.
  • Ett specialistbesök är högst 400 kr.
  • Fullständig täckning under den allmänna sjukförsäkringen.
  • Konsultavgiften överstiger inte 1 100 kr/år. Om det gör det är konsultation gratis.
  • Maximal receptavgift är 2 250 kr/år.

För de äldre

Under årens lopp har Sverige kontinuerligt arbetat för att säkerställa tillgång till hälsoförsörjning för sin äldre befolkning. De förväntad livslängd av Sverige ligger för närvarande på nästan 82. Nästan en av fem personer i Sverige är över 65 år, medan 80+ personer utgör 5,2% av hela befolkningen.

Äldreomsorgen har i tillräcklig utsträckning bidragit till befolkningens större genomsnittliga livslängd. Äldreomsorgen i Sverige tar upp nästan 3,6% av den årliga BNP. Som ett resultat av vårdkvaliteten har Sverige också det högsta antalet äldre arbetare per capita. Detta är ett stort lyft för Sveriges ekonomi och ger fler resurser för bättre livsmöjligheter för alla.

Hälsovårdens kvalitet

Patientsäkerhet och välbefinnande är en absolut prioritet i Sveriges hälso- och sjukvård. Många patienter som har fall av undvikande sjukhusvistelse omhändertas i hemmet av den offentliga vårdpersonal.

I genomsnitt de flesta Svenska medborgare beröm den offentliga sjukvården för deras vänliga och stödjande karaktär. Kvaliteten på vården, inklusive läkemedel, maskiner, sanitära åtgärder och doktorandtjänster, är också imponerande.

90-dagars specialistnärvaro

Det svenska sjukvårdssystemet ser till att alla patienter som behöver förplanerad behandling och vård omedelbart omhändertas. Patienter som söker hjälp tilldelas en lokal vårdcentral samma dag. De kan sedan få läkarbesök inom en vecka och ett specialisttidsbesök inom 90 dagar. Screening och operationer görs också under tre månader till max.

Om vårdgivare inte följer detta protokoll flyttas patienten någon annanstans. Sjukvårdsfonden ger alla patientens medicinska, resor, logistiska utgifter.

Author photo
Publication date:
Author: Ludvig
Ludvig is the owner and driving force behind Scandinavia.life. A native Norwegian with ties to Denmark, Sweden and Finland, he is the perfect guy to guide you through the delights of Scandinavia.