Sosiaaliturva Tanskassa

Tanska kuuluu edelleen maailman parhaimman elämänlaadun maihin. Poliittisesti ja taloudellisesti Tanskan katsotaan olevan vakaa, eikä maassa esiinny dramaattisia vaihteluita, jotka haittaisivat kansalaisten ja ulkomaalaisten elämänlaatua. Jos olet koskaan miettinyt Tanskan sosiaaliturvaa, olet tullut oikeaan paikkaan. Selaa alaspäin saadaksesi lisätietoja tästä aiheesta.

Työttömyys

Henkilö voi saada työttömyysetuuksiaTanskassa, jos hän on ollut tunnustetun työttömyysvakuutuskassan jäsen vähintään vuoden ajan ja on samaan aikaan työttömänä.

Työttömyysetuuksien hakeminen edellyttää tiettyjen kelpoisuusehtojen täyttymistä, paitsi kuulumista tunnustettuun työttömyysvakuutukseen. He ovat:

  • on asunut Tanskassa tai muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä viiden vuoden ajan viimeisten 12 vuoden aikana.
  • Rekisteröityminen julkiseen työnvälityspalveluun ( jobcentre ).
  • Työllisyysvaatimuksen täyttäminen (52 viikkoa kokoaikatyötä tai 34 viikkoa osa-aikatyötä kolmen vuoden aikana).
  • Käytettävyysvaatimuksen täyttyminen (jos työttömyys on itse aiheutettu, sinun on odotettava kolme viikkoa ennen kuin voit hakea etuutta).

Palkansaajalle maksettavan työttömyyskorvauksen määrä riippuu useista eri tekijöistä, kuten aiemmasta palkasta (enintään 90 prosenttia siitä), siitä, oliko kyseessä kokoaikainen vai osa-aikainen vakuutus, onko henkilö täyttänyt 25 vuotta ja onko hän suorittanut koulutuksen.

Korkein työttömyyskorvaus, jota voit saada, on 18 866 Tanskan kruunua kuukaudessa kokoaikaisesti vakuutetuille ja 12 577 Tanskan kruunua kuukaudessa osa-aikaisesti vakuutetuille. Itsenäisten ammatinharjoittajien korkein etuus on 18 866 Tanskan kruunua.

Työttömyysetuuskausi antaa oikeuden etuuteen kahden vuoden ajan, enintään kolmen vuoden aikana.

Perhe

Perheiden osalta Tanskassa on tarjolla erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, kuten lapsilisät, lastenhoito ja äitiysavustus.

Lapsi- ja nuorisoetuudet tai perhe-etuudet lapsen iän ja puolison tulojen mukaan. Lapsilisien saaminen edellyttää useiden kriteerien täyttymistä, erityisesti jos vanhemmat ovat eronneet.

Lasten päivähoidon osalta Tanskassa taattu päivähoitopaikkojen saatavuus takaa, että kaikki lapset otetaan päivähoitopaikkaan 26 viikosta kouluikään asti. Keskeinen kelpoisuusehto on Tanskassa asuminen, mutta Tanskassa työskentelevät EU-maiden asukkaat saavat samat edut kuin Tanskan kansalaiset.

Äitiysavustusta voit hakea raskauden, synnytyksen ja adoption ajalta, jos olet palkansaaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Myös työttömyyskassan jäseninä olevat työttömät naiset voivat saada äitiysavustusta.

Terveys

Oikeus julkiseen terveydenhuoltoon Tanskassa riippuu siitä, asutko Tanskassa, jossakin muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä vai oletko tilapäisesti Tanskassa. Jos asut Tanskassa tai EU:n/ETA:n/Sveitsin alueella, sinulla on oikeus kaikkiin julkisen terveydenhuollon etuuksiin. Jos taas olet maassa tilapäisesti, olet oikeutettu vain lääketieteellisesti välttämättömiin etuuksiin. Tanskassa asuvat voivat esittää voimassa olevan henkilökortin, kun taas muut kuin Tanskassa asuvat tarvitsevat keltaisen sairausvakuutuskortin.

Kun puhutaan terveydestä, on tärkeää mainita myös sairauspäiväraha, jolla tuetaan henkilöitä, jotka ovat sairauden vuoksi työkyvyttömiä. Voit saada sairauspäivärahaa enintään 22 viikon ajan viimeisten yhdeksän kalenterikuukauden aikana.

Eläkkeelle siirtyminen

Voit saada julkista vanhuuseläkettä, kun saavutat yleisen eläkeiän ja täytät tietyt ehdot. On hyödyllistä mainita, että ikä, jolloin henkilö voi poistua työmarkkinoilta, muuttuu usein. Eläkeikä on 65 vuotta, ja se nousee asteittain 67 vuoteen vuosina 2019-2022 ja 68 vuoteen 2030 mennessä.

Tanskan eläke sisältää ansiosidonnaisen peruseläkkeen ja ansiosidonnaisen lisäeläkkeen.

Eläkkeistä keskusteltaessa on myös hyödyllistä käsitellä:

  • Työkyvyttömyyseläke – maksetaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joiden työkyky on merkittävästi rajoittunut.
  • Perhe-eläke – maksetaan, kun toinen puoliso tai avopuoliso kuolee ja molemmat puolisot ovat saaneet työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä.

Tanskassa on vahva sosiaaliturvajärjestelmä, jonka toimenpiteet ja etuudet ulottuvat lapsilisistä eläkkeisiin. Tarjolla on erilaisia perhekohtaisia suunnitelmia, jotka helpottavat asukkaiden elämänlaadun säilyttämistä Tanskassa. Kaikissa suunnitelmissa on luettelo kriteereistä, jotka on täytettävä, joten on tärkeää tutustua erityisvaatimuksiin ennen hakemuksen tekemistä.