Stave-kyrkorna

Stavkyrkorna i Norge

Stavkyrkorna är de viktigaste exemplen på europeisk medeltida arkitektur när vi tittar på träkonstruktioner.

De flesta stavkyrkor som byggdes i Norge under medeltiden var stavkyrkor. Trä var det naturliga byggmaterialet då – och är fortfarande det vanligaste – norrmännen vill fortfarande helst bo i trähus. Under vikingatiden utvecklades tekniken att bygga i trä till en konst inom båtbyggandet. Detta nådde sin kulmen i stavkyrkorna. Stavkyrkorna är Norges viktigaste bidrag till den europeiska arkitekturen.

Kristendomen introducerades i Norge omkring år 1000. Ett sekel senare måste det ha funnits minst 750 stavkyrkor i landet. Idag finns det cirka 30 tillbaka. Det är nästan ofattbart att så mycket finns bevarat. Även andra länder i norra Europa hade träkyrkor under medeltiden. Av dem finns det ingen som fortfarande står kvar. Därför bevaras de norska stavkyrkorna som det unika minne de är av gårdagens arkitektur.

Omtvistade ursprung

Det finns många olika typer av stavkyrkor, men gemensamt för dem alla är att de har ett skelett eller en stomme av timmer med väggplankor som står på syllar. Dessa väggar är kända som stavväggar. Den ursprungliga stavkyrkan hade nästan en kvadratisk planlösning. Så småningom blev den mer långsträckt och man fick en typ av kyrka med ett mittskepp mellan två rader av kolonner och sidoskepp utanför dessa.
Om stavkyrkornas ursprung finns det olika uppfattningar. Vissa tror att de har engelska kyrkor som förebild. Andra hävdar att stavkyrkorna är så särpräglade att de måste hänga ihop med äldre nordiska byggnadstraditioner, och menar att stavkyrkorna är en anpassning av de gamla hedniska templen till kristendomens krav. Alla verkar vara överens om att stavkyrkorna så småningom fick impulser från europeisk kyrkoarkitektur, och betonar sambandet mellan den treskeppiga norska stavkyrkan och den romanska stenbasilikan.

I denna diskussion ingår även ornamentik, träsniderier i portaler, pelare och väggar. Den dekorativa djurutsmyckningen i de äldsta kyrkorna hävdar någon måste ha förkristna rötter. Senare ersatt med romanska motiv och den klassiska stavkyrkans vapenhus med sina sammanflätade vinrankor och drakmönster

Lista över stavkyrkor i Norge

Lämna en kommentar